اخبار

تماس با ما: 1-800-555-1212

 • ثبت نام

Drop Caps

ل ورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

مانند این عمل کنید: <span class="firstcharacter">ل</span>ورم ایپسوم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

مانند این عمل کنید: <span class="firstcharacter2">ل</span>ورم ایپسوم


لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

مانند این عمل کنید: <p class="drop_class">لورم ایپسوم</a>

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

مانند این عمل کنید: <p class="drop_class2">لورمایپسوم</a>


پوشش ویدئویی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
<div class="video_overlay_wrap" style="max-height:700px;min-height:300px;width:1500px;background: url('/images/video_preload.jpg');">
<video muted autoplay="autoplay" loop="loop" src="/images/video.mp4"></video>
<div class="video_overlay_text_wrap">
<div class="video_overlay_text_wrap_inner">
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
<div style="clear:both;height:0px;"></div>
</div>
</div>
</div>


آیکن های اجتماعیبرای استفاده از این آیکن ها باید ion آیکن فعال باشد.
<a href="/" class="social_icon ion-social-facebook"></a>
<a href="/" class="social_icon ion-social-twitter"></a>
<a href="/" class="social_icon ion-social-googleplus"></a>
<a href="/" class="social_icon ion-social-rss"></a>
<a href="/" class="social_icon ion-social-pinterest"></a>


اطلاع رسانی

این یک جعبه سبک دار است. از این استفاده کنید. <div class="black_box">متن شما اینجا قرار می گیرد</div>

این یک جعبه سبک دار است. از این استفاده کنید. <div class="gray_box">متن شما اینجا قرار می گیرد</div>

این یک جعبه سبک دار است. از این استفاده کنید. <div class="red_box">متن شما اینجا قرار می گیرد</div>

این یک جعبه سبک دار است. از این استفاده کنید. <div class="blue_box">متن شما اینجا قرار می گیرد</div>

این یک جعبه سبک دار است. از این استفاده کنید. <div class="green_box">متن شما اینجا قرار می گیرد</div>

این یک جعبه سبک دار است. از این استفاده کنید. <div class="yellow_box"> متن شما اینجا قرار می گیرد</div>

این یک جعبه سبک دار است. از این استفاده کنید. <div class="orange_box"> متن شما اینجا قرار می گیرد</div>


تصاویر

این یک تصویر است با کلاس "boxed" که روی آن اعمال شده:این یک تصویر است با کلاس "boxed_white" که روی آن اعمال شده:این یک تصویر است با کلاس "boxed_black" که روی آن اعمال شده:این یک تصویر است با کلاس "padded" که روی آن اعمال شده:این یک تصویر است با کلاس "full_width" که روی آن اعمال شده. این کار به طور اتئماتیک در پیکربندی قالب انجام می شود. حتما آموزشهای ورتکس را مطالعه کنید اینجاتا سایر کلاس های تصاویر را ببینیدسرتیتر

سرتیتر 1

سرتیتر 2

سرتیتر 3

سرتیتر 4

سرتیتر 5


Ion Icons

<div class="icon_outer_wrap">
<div class="icon_hover">
<a href="/" class="ion-link icon_element"></a>
</div>
<div class="icon_non_hover">
<span class="ion-headphone icon_element"></span>
</div>
</div>

اینجا را کلیک کنید تا نمونه های بیشتری از آیکن را ببینید.

تاریخ

آگوست
22
متن نمونه بالا زمان: آگوست 22, 2014 در 7:00عصر

<div class="date_outer_wrap">
<div class="date_wrapper">
<div class="date_top">
AUG
</div>
<div class="date_bottom">
22
</div>
</div>
<div class="date_text_wrap">
<span class="date_text1"><a href="/">Top Sample Text</a></span>
<span class="date_text2">When: August 22, 2014 at 7:00pm</span>
</div>
<div style="clear:both"></div>
</div>


پوشش

team3

Michelle Wright
مدیر برنامه نویسی

متن ساختگی
team3

Photos credits by Daniele Zedda, JohnONolan, Daniele Zedda, Daniele Zedda, AllansBrain, rolands.lakis
نمونه ای از کدی که در بالا استفاده شده. به اولین div که عدد "چهار" نوشته شده توجه کنید.شما می توانید از اعداد یک و دو و سه و چهار و پنج و شش استفاده کنید بستگی به تعداد اعضایی دارد که میخواهید در یک ردیف نشان دهید :

<div class="overlay_outer four">
<div class="overlay_inner">
<div class="overlay_hover_outer">
<div class="overlay_hover_inner">
<div class="overlay_socialicons">
<a class="overlay_facebook" href="https://www.facebook.com/shape5.templates" target="_blank"></a>
<a class="overlay_twitter" href="https://twitter.com/shape_5" target="_blank"></a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/team/team1.jpg" alt="team1"/>
</div>
<br>
Mike Summerfield
<br>
<span style="color:#a8a8a8;">CEO/Owner</span>
<br> </div>
</div>


پوشش پخش ویدئو


بالا: Carl و Ellie
iphone vid


<div class="overlay_outer">
<div class="overlay_hover_outer">
<div class="overlay_hover_video">
<div class="overlay_centered">
<a href="http://www.youtube.com/v/VGiGHQeOqII" id="youtube" class="s5mb" title="Youtube.com Video">
<span class="ion-play ion-play-size"></span>
</a>
<div class="s5_multibox youtube">UP: Carl and Ellie </div>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/typography_vidplay.jpg" alt="iphone vid" />
</div>
</div>


زوم تصویر با موس اور


متن رویی


<div class="img_hover_zoom">
<div class="image_hover_zoom_text">
Overlay Text
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/typography_vidplay.jpg" alt="" />
</div>


متفرقه

<a> با کلاس readon که اعمال شده

ادامه مطلب

<span> با کلاس uppercase که اعمال شده

uppercase

این یک نمونه نقل قول است. از این استفاده کنید: <blockquote><p>متن شما اینجا قرار می گیرد!</p></blockquote> برای ایجاد نقل قول.

این یک نمونه dive کد است. از این کد <div class="code">متن شما اینجا قرار می گیرد!</div>برای ساختن div کد استفاده کنید.

#s5_code { width: 30px; color: #fff; line-height: 45px; }

 1. این یک فهرست مرتب شده است
 2. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 3. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 4. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

 • این یک فهرست نامرتب است
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

 • این یک فهرست نامرتب با کلاس ul_arrow است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

 • این یک فهرست نامرتب با کلاس ul_star است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

 • این یکفهرست نامرتب با کلاس ul_bullet است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی


لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. , کلاس="ul_circle_content":

 • 01لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
 • 02لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
 • 03لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

<li><span class="circle_item">01</span>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut mattis quam. Suspendisse tempor mollis porta. Quisque consequat justo risus, et venenatis erat consectetur sit amet. Curabitur varius tortor metus, non convallis felis fermentum sed. Nam varius justo nulla, et ultricies augue venenatis ut. Proin tempor aliquam dapibus. Pellentesque euismod vehicula est, a euismod lacus feugiat sit amet.</li>

<li><span class="circle_item"><i class="ion-star"></i></span>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut mattis quam. Suspendisse tempor mollis porta. Quisque consequat justo risus, et venenatis erat consectetur sit amet. Curabitur varius tortor metus, non convallis felis fermentum sed. Nam varius justo nulla, et ultricies augue venenatis ut. Proin tempor aliquam dapibus. Pellentesque euismod vehicula est, a euismod lacus feugiat sit amet.</li>


لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. کلاس="ul_numbers":

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. <li class="li_number1">محتوای شما اینجا قرار می گیرد.</li>
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. <li class="li_number2">محتوای شما اینجا قرار می گیرد.</li>
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. <li class="li_number3">محتوای شما اینجا قرار می گیرد.</li>
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. <li class="li_number4">محتوای شما اینجا قرار می گیرد.</li>


جدول قیمت

پایه
دلار49/در ماه
فضا و ترافیک نامحدود
99.9% آپتایم سرور
24/7 پشتیبانی مشتریان
30 روز گارانتی بازگشت وجه
حرفه ای
دلار99/در ماه
فضا و ترافیک نامحدود
99.9% آپتایم سرور
24/7 پشتیبانی مشتریان
30 روز گارانتی بازگشت وجه

برای استفاده از جدول قیمت می توانید از کلاس های "s5_pricetable_1" تا"s5_pricetable_7" استفاده کنید.<div class="s5_pricetable_3">

<div class="s5_pricetable_column">
<div class="s5_pricetable_column_padding">
<div class="s5_title">Basic</div>
<div class="s5_price_wrap">
<span class="dollarsign">$</span><span class="price">49</span><span class="month">/per month</span>
</div>
<div class="s5_options">
<div class="s5_option">
Unlimited Space &amp; Traffic
</div>
<div class="s5_option">
99.9% Server Uptime
</div>
<div class="s5_option">
24/7 Customer Care
</div>
<div class="s5_option">
30 Days Money Back
</div>
</div>

<div class="s5_horizontalrule"></div>
<div class="s5_buttoncenter"><a class="button s5_pricetable" href="#">Choose</a></div>

</div>
</div>

<div class="s5_pricetable_column recommended">
<div class="s5_pricetable_column_padding">
<div class="s5_title">Standard</div>
<div class="s5_price_wrap">
<span class="dollarsign">$</span><span class="price">79</span><span class="month">/per month</span>
</div>
<div class="s5_options">
<div class="s5_option">
Unlimited Space &amp; Traffic
</div>
<div class="s5_option">
99.9% Server Uptime
</div>
<div class="s5_option">
24/7 Customer Care
</div>
<div class="s5_option">
30 Days Money Back
</div>
<div class="s5_option">
FREE Domain Name
</div>
<div class="s5_option">
Personal Concierge
</div>
</div>

<div class="s5_horizontalrule"></div>
<div class="s5_buttoncenter"><a class="button s5_pricetable" href="#">Choose</a></div>

</div>
</div>

<div class="s5_pricetable_column">
<div class="s5_pricetable_column_padding">
<div class="s5_title">Premium</div>
<div class="s5_price_wrap">
<span class="dollarsign">$</span><span class="price">99</span><span class="month">/per month</span>
</div>
<div class="s5_options">
<div class="s5_option">
Unlimited Space &amp; Traffic
</div>
<div class="s5_option">
99.9% Server Uptime
</div>
<div class="s5_option">
24/7 Customer Care
</div>
<div class="s5_option">
30 Days Money Back
</div>
</div>

<div class="s5_horizontalrule"></div>
<div class="s5_buttoncenter"><a class="button s5_pricetable" href="#">Choose</a></div>


</div>
</div>

<div style="clear:both;"></div>
</div>


ویدئوهای واکنشگرای YouTube و Vimeo

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.


نکته - اسکریپت نکته ابزارها بطور پیش فرض غیرفعال است. اگر میخواهید از آن استفاده کنید باید آن را در قسمت تنظیمات قالب فعال کنید. این نکته برای بسته نصبی هم صادق است.دموی 1:


دموی 2:
نکته ابزار تصویر دموی 3

دموی 3:
نکته ابزار تصویر دموی 3

این قالب برپایه فریمورک بسیار قدرتمند ورتکس ساخته شده که با ویژگی های بسیار جذابی ایجاد شده است.از ورتکس بیشتر بدانید....

هر قالبی که بر پایه ورتکس طراحی میشود، با امکانات ویژه و اختصاصی خودش که روی آن اعمال شده ارائه می شود از قبیل رنگ های جذاب، آیکن های اجتماعی و غیره... . این ویژگی ها علاوه بر توابع استاندارد ورتکس هستند و از طریق رابط بسیار دوستانه ای از ورتکس کنترل می شود. این صفحه ویژگی های اختصاصی این قالب را ارائه خواهد داد.

رابط پیکربندی امکانات اختصاصی قالب ورتکس

در زیر تصویری آمده که نشان دهنده همه ویژگی های اختصاصی قالب که در مدیریت ورتکس آمده است می باشد.
تیره یا روشن بودن ستون کناری

ستون اصلی کناری که شامل منو و لوگو است به سادگی می تواند بین سبک روشن و سبک تیره تغییر پیدا کند. همچنین منوی فلکس و رنگ فونت در ستون نیز می تواند با این تنظیمات تغییر پیدا کند. لینک زیر را برای دموی زنده کلیک کنید.
نمونه زنده - نمایش نسخه روشن
نمونه زنده - نمایش نسخه تیره


ستون معلق کناری

قالب Ambient دارای یک طرح بندی منحصربفرد است که موقعیت های منو، لوگو، جستجو، ورود/ثبت نام، و custom_1 همگی در ستون کناری هستند.این ستون می تواند ثابت باشد و یا همانطور که به پایین صفحه اسکرول میکنید ثابت باشد یا همراه با اسکرول صفحه معلق بوده و حرک کند.
رنگ های چشم نواز سفارشی

سایتتان را با هر رنگی که خواستی رنگ آمیزی کنید. رنگ دلخواهتان را توسط رنگ های چشم نواز تعبیه شده تنظیم کنید. این امکانات، آیتم منوها، عناوین، دکمه ها، افکت ها، پس زمینه ها و خیلی موارد دیگر را کنترل می کند. شما می توانید این رنگ را به هر رنگی که خواستید تغییر دهید. در زیر یک نمونه آورده شده که می توانید ببینید چطور کار میکند.
فونت های سفارشی

یک فونت جذاب را که توسط فونت گوگل ساخته شده است انتخاب کنید. شما می توانید یک فونت سفارشی برای عناوین، دکمه ها و سایر قسمت ها تنظیم کنید. این مورد در ارتباط با فونت پیشفرض سایت، که در تب Layout تنظیم می شود و کنترل خیلی از عناصر سایت را بر عهده دارد، تنظیم می شود.
حروف بزرگ

انتخاب کنید که حروف بزرگ در آیتم منوها، دکمه ها، و عناوین فعال باشد یا خیر.

غیرفعال کردن زیرمتن

انتخاب کنید که زیرمتن در اولین سطح آیتم والد منوی فلکس فعال باشد یا خیر. این زیرمتن توسط مدیریت منو کنترل می شود.
مخفی سازی پیکان منو

توسط این امکان می توانید تنظیم کنید که پیکان زیر منو ها در سطح اول منوی والد فعال باشد یا خیر

ورود، ثبت نام و جستجو

این موارد روی دمو غیرفعال هستند، ولی به سادگی همانطور که در زیر نشان داده شده می توانند فعال شوند.

بولد بودن عنوان ماژول

به صورت پیش فرض اولین کلمه هر عنوان ماژول به صورت ضخیم (بولد) نمایش داده می شود. شما میتوانید این ویژگی را در مدیریت روشن یا خاموش کنید.
این قالب با امکانات ویژهای طراحی شده که شما می توانید به سادگی سایتتان را دقیقا همانطور که میخواهید سفارشی سازی کنید. اینجا' توضیحات اینکه چطور می توانید این کار را انجام دهید آماده است:

 • 01در مدیریت جوملا به آیتم منوی افزونه ها/مدیریت قالب بروید.
 • 02روی عنوان قالب کلیک کنید.
 • 03این کار شما را به صفحه مدیریت قالب خواهد برد که آنجا می توانید مقادیر قالب را ویرایش کنید.
 • 04وقتی کارتان تمام شد، بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.I like what I see! I want to امروز به ما بپیوندید.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

S5 منوی آکاردئونی

صفحه نخست

نسخه موبایل

افزونه ها

ویژگی ها

آموزش ها

اطلاعات نمونه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

جعبه S5

ورود

ثبت نام

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.